Home / kabar dunia islam (page 4)

kabar dunia islam

kabar dunia islam

Persoalan seputar puasa

Masalah keempat puluh empat Beberapa persoalan yang perlu diketahui orang yang berpuasa   Orang yang makan setelah adzan shubuh karena adanya keraguan mengenai terbitnya fajar. Jika seseorang merasa ragu apakah fajar telah terbit atau belum, dia boleh makan dan minum hingga dia benar-benar mengetahui bahwa sebenarnya dia telah makan ketika …

Read More »

RUKUN ADAB TUNTUNAN SUNNAH WUDHU’ DAN SUNNAH SHOLAT SETELAH WUDHU

Adapun sunnah-sunnah wudhu’  ialah: 1. Membasuh tangan sampai pergelangan dengan air suci, tiga kali. 2. Membaca basmalah ketika mulai berwudhu’ 3. Berkumur. 4. Membersihkan hidung (istinsyaq), dengan cara mcnghirup air kedalam hidung.Bagi orang yang tidak berpuasa disunnatkan agar bersangatan (mubalaghah) dalam berkumur dan beristinsyaq. Tapi bagi yang sedang berpuasa hukumnya …

Read More »

MASA DARAH NIFAS

  PENGERTIAN DARAH NIFAS Darah nifas ialah darah yang keluar dari Rahim seorang ibu yang melahirkan, baik darah yang keluar setelah melahirkan atau bahkan sewaktu proses melahirkan atau bahkan sebelum melahirkan yang diikuti rasa sakit mau melahirkan adapun darah yang tidak diikuti rasa sakit atau bahkan diikuti rasa sakit tapi …

Read More »

HADITS TENTANG PADUAN SUARA WANITA DALAM ISLAM

Dalam hal ini banyak hadits yang menyebutkan bahwa suara wanita bukan merupakan aurat sebab Dalam Fiqih ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah ada disebutkan: “Suara perempuan bukanlah aurat. Karena isteri-isteri Nabi saw. pun berbicara dengan para sahabat beliau. Para sahabat itu mendengarkan hukum-hukum agama yang diajarkan oleh ibu-ibu kaum mu’minin itu. Namun demikian, mendengarkan …

Read More »

FIQIH WUDHU MADZHAB IMAM MALIK DALAM KITAB AL-MUWATTA:

Menurut madzhab Maliki atau pendapat imam malik, bersentuhan antara lelaki perempuan itu termasuk perkara yang membatalkan wudhu’, apabila: Lelaki yang menyentuh perempuan itu sudah baligh. Sentuhan itu bermaksud untuk mendapatkan keni’matan, atau tidak bermaksud begitu, tapi ternyata merasa ni’mat. Perempuan yang disentuh kulitnya terbuka, atau berpakaian tapi dengan kain yang …

Read More »

SUARA WANITA DALAM SHALAT MENURUT ISLAM

  Para Ulama tidak sependapat tentang seberapa batas suara tinggi dan rendah (jahar dan israr) bagi wanita dalam shalatnya. Dan manakah di antaranya yang patut kita jadikan pegangan ? Para Ulama Madzhab Maliki berpendapat, bahwa suara jahar seperti mengunakan pengeras suara bagi wanita hanya satu macam, yaitu bila dirinya sendiri …

Read More »

FIQIH WUDHU MADZHAB IMAM AL-HANAFI TENTANG MENYENTUH WANITA

Para Ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa sekedar bersentuhan antara lelaki-perempuan tidaklah membatalkan wudhu’, kecuali bila yang dimaksud adalah persentuhan yang bersangatan, di mana kemaluan mereka masing-masing saling menempel dengan syahwat tanpa dihalangi oleh sesuatupun yang dapat mencegah terasanya panas tubuh masing-masing oleh kedua belah fihak. Bila tenjadi persentuhan yang sedemikian …

Read More »

Hikmah dan rahasia dibalik puasa

Rahasia di Balik Ibadah Puasa   Puasa memiliki banyak sekali rahasia dan tujuan. Rahasia dan tujuan ini tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang berpuasa dengan benar dan menerima syariat puasa ini dengan baik. Rahasia pertama, ibadah puasa merupakan sarana dan jalan untuk memperoleh rasa ketakwaan kepada Allah. Karena itulah …

Read More »

Kesalahan-kesalahan dalam puasa yang sering terjadi

Kesalahan-Kesalahan yang Sering Dilakukan Orang Berpuasa   Banyak orang yang berpuasa melakukan kesalahan, karena tidak memahami ajaran agama Allah dalam berpuasa. Banyak sekali di antara mereka yang tidak mengetahui apa saja yang dapat membatalkan, mengurangi pahala, dan merusak puasa mereka. Mereka juga tidak mengetahui sunnah puasa, hal-hal yang diperbolehkan, diwajibkan, …

Read More »

Hal Puasanya perut menurut islam

Bagamanakah Caranya Perut Berpuasa?   Makanan yang halai atau yang haram sama-sama memiliki dampak bagi kehidupan, perilaku, dan akhlak seorang manusia. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para rasul-Nya, “Hai para rasul, makanlah makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh!” (QS. Al-Mu’minûn: 51) “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di …

Read More »

Tanya Jawab Agama Islam